logo Fuchs
logo Autoklub CR
logo HK kraj
logo Hořice
logo duke video
X-Comp
Edera
logo
logo
Hátle s.r.o.
logo
logo
logo FGR
logo Mileta
logo Strix
logo

Přejít na navigaci

Výběrové řízení — Restaurace

Publikováno: 7. 8. 2012

AUTOMOTO klub v AČR
Maixnerova 1613, PSČ 508 01 Hořice, IČ: 00485764

vypisuje

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na

PRONÁJEM RESTAURACE V AUTOKEMPU U VĚŽE


Předmět pronájmu:

   Prostory restaurace v Autokempu U Věže v areálu Automoto klubu v AČR Hořice, Maixnerova 1613: restaurace, salónek, kuchyň, přípravna zeleniny, sklad, umývárna nádobí, chodby, WC a sociální zařízení, šatna, sklep, inventář v majetku AMK Hořice a přilehlé prostory před restaurací (zahrádka). Stav. parc. č. kat. 1705 — zastavěná plocha — občanská vybavenost o výměře 285 m2 vše zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 1216 pro obec Hořice a kat. území Hořice u katastrálního úřadu pro východočeský kraj, katastrální pracoviště Jičín.

Podmínky pronájmu:

 1. Zájemce připojí k žádosti kopii živnostenského listu, potvrzení o bezdlužnosti (zdravotní pojištění, sociální pojištění, finanční úřad), reference o své předchozí praxi v oboru a podnikatelský záměr. Dále připojí adresu a telefon popřípadě e-mail.
 2. Nájemce bude v pronajatých prostorách provozovat svým jménem a na svůj účet pohostinství a poskytovat služby veřejného stravování způsobem a v rozsahu svého oprávnění dle registrace a v souladu se závazky, které na sebe přijímá nájemní smlouvou.
 3. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2016. S oboustrannou výpovědní lhůtou 3 měsíce, která začíná od 1. dne následujícího měsíce po podání výpovědi.
 4. Za užívání pronajatých prostor a inventáře AMK Hořice se nájemce zavazuje zaplatit pronajímateli minimální nájemné ve výši 70 000 Kč ročně + DPH. Nájemné je splatné ve 3 splátkách takto: k 15. 4. — 15 000 Kč, k 30. 6. — 30 000 Kč a k 31. 10. — 25 000 Kč.
 5. Za dodanou el. energii, vodné a stočné bude nájemce platit pronajímateli čtvrtletně dle spotřeby na elektroměrech a vodoměrech a dle platných cen v příslušném období. Úhrada bude prováděna na základě faktury vystavené pronajímatelem.
 6. Nájemce se zavazuje pečovat o svěřený majetek a provádět na svůj náklad základní údržbu nutnou pro provoz restaurace s ohledem na platné hygienické, požární a bezpečnostní předpisy.
 7. Celková společenská úroveň restaurace musí odpovídat požadavkům návštěvníků Autokempu U Věže a pořádaným akcím AMK Hořice.
 8. Minimální provozní doba restaurace se stanovuje od 15. 4. — 31. 10.
 9. Nájemce nemůže nebytový prostor nebo jeho část pronajmout další osobě bez souhlasu vlastníka nemovitosti.
 10. Změny podmínek, za kterých se smlouva uzavírá, mohou být provedeny pouze písemným dodatkem k nájemní smlouvě.
 11. Po ukončení nájemního vztahu je nájemce povinen předat vyklizené nebytové prostory a pronajatý inventář ve stavu odpovídajícímu běžnému opotřebení.
 12. Věci neupravené nájemní smlouvou se řídí ustanoveními vyhlášky 116/90 Sb. o pronájmu nebytových prostor a OZ.
 13. Termín možného uzavření smlouvy 1. 10. 2012


Kritéria při hodnocení došlých záležitostí:

 1. Nabízená výše nájemného.
 2. Doložené a ověřené výsledky činnosti v oboru.
 3. Podnikatelský záměr.


Zájemci o pronájmu mohou podat kompletní žádost do kanceláře AMK Hořice nebo doporučeně poštou na adresu: AUTOMOTO klub v AČR, Maixnerova 1613, 508 01 Hořice


nejpozději do 27. 8. 2012 (včetně) do 15:00 hodin.


Nabídky označte textem — „Výběrové řízení — Restaurace v Autokempu U Věže“ — neotvírat.

AMK Hořice si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodů.

Bližší informace podá prezident AMK Hořice Martin Sodomek (tel. 731 779 335)


V Hořicích dne 7. srpna 2012

 

Martin Sodomek
prezident AMK Hořice

 

Nahoru

logo
STK Sovětice s.r.o.
logo
logo Gregor
Volvo Trucks
ORT Nový Bydžov
logo rádio Černá hora
logo laf
logo Kubišovy trubičky
NIMS Hořice
IVACAR
Pivovar Nová Paka
FastLink
Radioking